Zmiany w opłatach od 01.09.2021

W związku z wzrostem kosztów utrzymania placówki zostaliśmy zmuszeni do podwyższenia opłaty stałej. 

Od 01.09.2021 r. opłata stała będzie wynosić 450 zł

Pragniemy również poinformować, iż zmieniły się warunki wpłaty wpisowego. 

Mianowicie rodzice są zobowiązani do wpłaty na rzecz przedszkola jednorazowej opłaty wpisowego w wysokości 

250 zł. Opłatę należy uiścić po dokonaniu zapisu dziecka 

do placówki. Wpłaty można dokonać  na konto przedszkola lub 

w kasie przedszkola.

Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Opłata wpisowego obejmuje koszty czynności związanych 

z rekrutacją, zajęciami adaptacyjnymi oraz zakupem niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych.